info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggfusk för miljarder – här är de vanligaste felen

Fel, brister och skador i byggandet kostar miljarder varje år. Det bedömer Boverket i en ny rapport. Vanligaste felen är vatten- och fuktproblem.

Mögelangrepp - ett av alla fel som kan uppstå vid problem med fukt. Foto: Igor Tumarkin Mostphotos

Boverket har på regeringens uppdrag kartlagt fel, brister och skador i nyproduktion och renovering.
Tidigare utredningar och forskningsprojekt har visat på allvarliga problem och bilden kvarstår.

De vanligaste felen är problem med vatten och fuktskador. Vattenskadorna uppstår främst i kök och våtrum. Det är också problem med läckande tak,  samt gårds- och terassbjälklag, läckage genom ytterväggar och fukt i byggnadernas konstruktion.
Andra fel är vatten som tränger ut genom rör och kopplingar.

Läs också Ser du byggfel på jobbet? Bli visselblåsare

Felen uppstår i alla skeden av byggprojekten, från planering till projektering och byggande. De enskilt största orsakerna är enligt rapporten tidsbrist, brist på kompetens och bristande motivation. Branschens aktörer, som bedömt orsaken till felen, anser att kompetensbrist hos byggherrar är en viktig orsak. En annan anses vara bristande motivation, särskilt hos entreprenörerna i byggskedet.

Boverket konstaterar att det finns kunskap i byggbranschen om hur man ska bygga rätt men att erfarenheter om byggande återförs i för liten grad. Det leder till att samma fel återupprepas. Boverket anser att branschen måste ta ansvar för att sprida kunskapen till alla aktörer.

Verket har i sin rapport bedömt de fastighets- och samhällsekonomiska kostnaderna som orsakas av fel och skador inom byggandet. Man konstaterar att det är svårbedömt men gör en grov uppskattning.  De sammanlagda åtgärderna mot felen och bortfallet i resursanvändning beräknas till 59-73 miljarder. Räknar man olika indirekta följdeffekter beräknas kostnaderna bli 83-111 miljarder per år.

Största ansvaret för att få ordning på problemen anser Boverket ligger hos byggbranschen medan staten kan påverka genom regelverk, anslå medel till oberoende forskning och göra olika satsningar för att sprida kunskap.

Undersökningen har gjorts genom att kartlägga statistik, samt genom djupintervjuer och enkäter till parter i byggsektorn.

Läs också Tätare samarbete ska ge färre läckor i våtrum

Undersökningen

Rapporten bygger på följande statistik:

  • cirka 35 samtal och 17 djupintervjuer med aktörer i byggsektorn
  • en enkätundersökning med 822 svar
  • insamling av tillgänglig statistik.

 

Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggfusk för miljarder – här är de vanligaste felen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig