info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
BAKOM FASADEN: KONKURSFÖRVALTARNA

Hellers, Aspegren och Fylgia svarar: "Extremt allvarligt"

Byggnadsarbetaren låter advokatfirman Fylgia och advokaterna Ferdinand Hellers och Anders Aspegren svara på kritiken och misstankarna om felaktiga lönegarantiutbetalningar.

Ferdinand Hellers och Anders Aspegren jobbade tidigare samtidigt på advokatfirman Fylgia. Foto: Fylgia/Byggnadsarbetaren

Ferdinand Hellers förklarar att han ”av arkiveringsskäl” vill svara via mejl på Byggnadsarbetarens frågor om hur han godkänt misstänkta lönegarantibedrägerier och svarar inledningsvis:

”Misstankarna mot mig är grundlösa. Kronofogdemyndigheten, som Tillsynsmyndigheten i konkurser är en del av, har ingett en polisanmälan mot mig. EBM har utrett polisanmälan och avskrivit misstankarna utan att ens ha delgett mig misstanke om brott. Målet är således utrett och avskrivet avseende mig”, skriver han och hänvisar till det så kallade 47-målet.

När vi sedan skickar tre frågor får vi ett kort, sammanfattande svar, som finns att läsa under frågorna.

Tillsynsmyndigheten misstänker dig för bristande lönegarantihandläggning, som man anser har möjliggjort 19 bedrägerier med lönegarantier för minst 15–20 miljoner kronor. Man har därför avstyrkt dig från att vara konkursförvaltare och en sektionschef på Kronofogden säger att du inte är lämplig som konkursförvaltare. Hur kommenterar du det?

TSM baserar också sitt beslut på att du har godkänt löneutbetalningar i fyra andra bedrägerier med lönegarantier, i en härva där 41 personer dömdes och där varningssignalerna på lönegarantibedrägerier ska ha varit många. Hur kommenterar du det?

Det finnas många saker som du kritiserats för att ha förbisett, som att personer haft andra anställningar samtidigt som de fått ut lönegaranti, neddragen verksamhet men fler anställda just före konkurs, inga kontrolluppgifter på anställda och så vidare. Hur har dina kontroller sett ut?

Hur ser du på att du kräver så mycket arvode från staten för ditt arbete med konkurser? Tillsynsmyndigheten vill inte tillstyrka alls så mycket.

”Jag tillbakavisar TSM:s samtliga påståenden då de är grundlösa. Jag anser att de av mig yrkade arvodena är skäliga. Jag får hänvisa till Ekobrottsmyndighetens beslut som jag redogjort för, samt innehållet i de inlagor jag ingett i diverse processer.”

Ett exempel på en inlaga där Hellers har en annan åsikt än Tillsynsmyndigheten är ett yttrande om konkursförvaltningen av företaget ALT Taktjenst, ett mål i Södertörns tingsrätt:

Under punkten ”Felaktiga beslut?” skriver Ferdinand Hellers:

”Som tidigare framhållits har TSM inte begärt omprövning av mina lönegarantibeslut. Dessa har således vunnit laga kraft.

Jag anser att mina lönegarantibeslut endast kan anses vara felaktiga om:

  1. Jag medvetet fattat beslut innebärande att en enskild person felaktligen erhåller lönegaranti. Detta är inte fallet.
  2. Tingsrätt/högre rätt har ändrat på mina beslut. Så är inte heller fallet.

Det faktum att jag möjligen kan ha blivit presenterad felaktiga handlingar, t.ex. förfalskade anställningsavtal och bokföring, och falska muntliga uppgifter, gör inte beslutet felaktigt från min sida. Jag har då fattat beslutet under felaktiga förutsättningar, något som jag inte skall lastas för.”

Anders Aspegren, vd för Fylgia: Du har fått en erinran från Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd angående ett misstänkt lönegarantibedrägeri, där du beslutat om utbetalningar. En av de anställda som fick lönegaranti var folkbokförd i Spanien. Fem personer fick en betydligt högra lönegaranti än vad de fått i lön tidigare. Nyanställningar gjordes strax före beslutet om rekonstruktion. Flera av de anställda hade inte haft någon taxerad inkomst under flera år före rekonstruktionen. Hur kommenterar du det?

– Huvuddelen av kritiken innebär att jag borde gjort en fördjupad utredning före beslut om lönegaranti men den utredning vi gjorde var standard och där fanns inte signaler på att inte allt stod rätt till eller att vi borde gjort en fördjupad utredning. På basis av detta, fattade vi beslut. Jag har förståelse för kritiken och jag ser allvarligt på det inträffade. Vi borde med facit i hand grävt djupare, då hade vi upptäckt felaktigheterna som lett oss fram till ett annat beslut.

– Jag har haft kontakt med Tillsynsmyndigheten efter Advokatsamfundets beslut och fått till svar att TSM har fortsatt förtroende för mig i anledning att jag medgett att jag/vi slarvat med handläggningen av lönegarantin, att jag har en fläckfri handläggning av lönegaranti i cirka 30 år och att myndigheten var övertygad om att det inte skulle hända igen. Med det sagt är det inträffade beklagligt.

Tillsynsmyndigheten skriver att bristerna lett till att 467 000 kr i felaktig lönegaranti har betalats ut.

– Tillsynsmyndigheten har möjlighet i lagen att överklaga mitt beslut, men valde att inte göra det.

Anders Aspegren berättar att det var först när Skatteverket samkörde olika register som härvan med lönegarantifusket framkom.

– Då först framkom oegentligheter som vi inte hade känt till tidigare.

Och det här var inget som du kände till?

– Nej.

Fylgias styrelse svarar genom ett mejl från advokat Martin Gynnerstedt:

Tidigare delägaren Ferdinand Hellers misstänks för bristande lönegarantihandläggning, som har möjliggjort 19 bedrägerier med lönegarantier för minst 15–20 miljoner kronor. Kronofogdens tillsynsmyndighet avstyrker därför Hellers från att vara konkursförvaltare. Hellers har också godkänt löneutbetalningar i fyra andra bedrägerier med lönegarantier, i en härva där 41 personer dömdes i början av året. Hur har detta kunnat få fortgå – har ni på Fylgia inte känt till något eller fått några varningssignaler? 

”Det du beskriver är extremt allvarligt. Vi bygger vår verksamhet och renommé på hög trovärdighet och seriositet. Vi har under många år arbetat hårt med att bygga ett högt förtroende för det arbete vi utför för våra klienter och i våra uppdrag. Vi ser därför mycket allvarligt på det inträffade.”

”En konkursförvaltare har enligt lag en väldigt oberoende roll och i lönegarantiärenden agerar förvaltaren som en myndighet i sitt arbete. Förvaltaren har därmed en väldigt självständig roll. Vi hade inte information som gav oss anledning att reagera. Om vi hade fått några varningssignaler hade vi självfallet agerat omgående. Hellers är sedan juni månad 2019 inte längre verksam hos oss.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hellers, Aspegren och Fylgia svarar: "Extremt allvarligt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig