info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Strejk gav fortsatt möjlighet att granska lön

De nya bygg- och anläggningsavtalen skiljer sig inte mycket från det medlarbud Byggnads sade nej till. Resultatet av Peab-strejken blev 20 öre mer i timmen i löneökning i år och att Byggnads får underlag för lönegranskning.

Föräldralön, på tio procent av lönen, och 3,20 kronor mer i timmen från den 24 april. Tillsammans med löneökningen som slopade gransknings- och mätningsarvoden ger, är det resultatet som märks mest i plånboken av de nya bygg- och anläggningsavtalens områden.
Strejken bland 850 Peabanställda gav en tidigareläggning av löneökningarna, jämfört med medlarnas bud, och två dagars arbetstidsförkortning i stället för en och en halv dag. Men det fick Byggnads betala för genom att den lediga klämdagen vid nationaldagen försvinner.
Vinsten blev att Byggnads får underlag för att kunna fortsätta att granska alla löner. I tvistefrågan om vem som ska förhandla fick Byggnads däremot acceptera medlarnas bud.

Här följer en redovisning av de viktigaste förändringarna i de nya avtalen:
+ Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 3,20 kronor per timme den 24 april 2007. Den 1 april 2008 höjs utgående lön på nytt med 3,20 och samma datum 2009 med ytterligare 3,40 kronor per timme.
Löneökningen blir lägre för yrkesgrupper som enligt avtalen har en lägre lön än yrkesarbetarna i trä-, betongarbetare och murargruppen (TBM-gruppen). För till exempel maskin- och bilförare räknar parterna ut en procentandel av TBM-gruppens yrkesarbetares lön som ligger till grund för höjningen av utgående lön. Parterna har inte gjort den beräkningen när detta skrivs.
+ Yrkesarbetare på anläggningsavtalets område får 3,30 kronor per timme extra, utöver höjningen av utgående lön, eftersom arbetsgivarnas granskningsarvode tagits bort ur avtalen. (Samma extra lönehöjning tillfaller dem som arbetar på företag som inte är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI), så kallade hängavtalsföretag.)
+ Grundlönen höjs med åtta kronor, till 120 kronor per timme, den 24 april i år. Den 1 april 2008 höjs grundlönen med ytterligare fyra kronor och en lika stor höjning genomförs den 1 april 2009.
+ På anläggningsavtalets område har arbetslagen förhandlat om ackord. Och på byggavtalet har Byggnads avdelningar skrivit under alla överenskommelser om prestationslön. I fortsättningen blir huvudregeln att avdelningarna är lokal part på alla jobb över 1 200 timmar som utförs mot prestationslön. Arbetslagen förhandlar själva, med rätt att be facket om hjälp, vid tidlön och på prestationslönejobb under 1 200 timmar.
Särskilda regler förhindrar att arbetsgivare styckar jobb för att hålla avdelningarna borta från löneförhandlingar.
+ På byggavtalets område är avtalets grundlön, 120 kronor per timme, den lön som gäller som så kallad stupstock, om centrala förhandlingar om resultatlön inte leder till överenskommelse. Byggnads ville ha samma regler på anläggningsavtalet men fick släppa det kravet.
+ I specialföretagen (golv, undertak, plattsättning, ställning med flera på s-avtalets område) blir prestationslön huvudlöneform där det finns prislistor. Listorna blir stupstock.
I byggavtalet är prestationslön huvudlöneform på alla jobb, som tidigare, medan bilagan för ROT-jobb (r-avtalet) anger prestationslön som huvudlöneform bara på jobb över 1 200 timmar.
I anläggningsavtalet är skrivningen oförändrad, ackord ska tillämpas om förutsättningar finns. Där ville arbetsgivarna och medlarna öppna för andra former av prestationslön, men Byggnads stod emot.
+ Utbetalningsnivån vid prestationslön läggs sedan tidigare fast i förhandlingar mellan Byggnads avdelningar och BI. På grund av tvister, när företag har betalat ut en lägre lön i avvaktan på ackordsuppgörelse, har avtalen förtydligats. Den centralt fastslagna utbetalningsnivån ska gälla till dess att förhandlingarna om ackord är slutförda.
Nytt är också att anläggnings- och ROT-jobb omfattas av samma regler. På s-avtalets område utgår lägst grundlön, som tidigare.
+ Byggnads avdelningar kommer att fortsätta att arbeta med lönegranskning och mätning av prestationslöner. Trots att alla regler om mätnings- och granskningsarvoden försvinner ur avtalen.
Alla avtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att redovisa granskningsunderlag för alla anställda till avdelningarna.
+ Inlånad arbetskraft ska ha samma lön som övriga i arbetslaget vid prestationslön.
+ Föräldralön införs under högst två månader. Den som tar föräldraledigt får tio procent av utgående lön, förutsatt att hon/han jobbat i firman i ett år. Hälften betalas ut i början av ledigheten och hälften när ledigheten är slut.
+ Tillägg för övertid, skift och förskjuten arbetstid görs om från ett kronpåslag per timme till ett procentuellt påslag på utgående lön. Påslaget är 16 procent på vardagar mellan 06.00 och 17.30, 21 procent på vardagar före 06.00 och efter 17.30 och 70 procent på sön- och helgdagar.
Nytt är också att övertid kan växlas mot ledig tid. Övertid på vardagar multipliceras med 1,5 och på röda dagar med 2,0.
+ Kallortstillägg och beredskapsersättning räknas upp med samma procenttal som utgående lön.
+ Traktamenten och reseersättningar till och från jobbet är oförändrade. De följer skatteverkets rekommendationer. För den som använder bil i tjänsten höjs ersättningen tre kronor per mil, till 30 kronor, för de första 1 000 milen, med två kronor, till 26 kronor per mil för tjänsteresor mellan 1 000 och 2 000 mil och till 24 kronor per mil för resor över 2 000 mil.
+ Klämdagen i samband med nationaldagen blir inte längre ledig dag. I stället blir det ytterligare två dagars arbetstidsförkortning per år, en under 2008 och ytterligare en under 2009. Avtalen innehåller därmed totalt fyra extra lediga dagar. Jämfört med andra avtalsområden nådde inte Byggnads ända fram.
+ Den som blir frisk dagen före helgdag eller sjuk dagen efter helgdag ska ändå få helglön.
+ Reglerna för permission diskriminerar inte längre personer som lever tillsammans med partner av samma kön. Registrerat partnerskap ger numera samma rätt till permission som andra nära anhörig-relationer. Barnbarn räknas också in i gruppen nära anhöriga och delad vårdnad räcker för att barn ska räknas som hemmaboende.
+ Dykarna får en särskild bilaga i byggavtalet med särskilda löneregler och dyksäkerhetsregler.
+ Byggnadsarbetare över 65 får rätt att arbeta kvar till 67 års ålder. Framtida pensionärer får höjd pension, i bästa fall några tusenlappar mer i månaden, genom att överenskommelsen om avtalspension, träffad mellan LO och Svenskt näringsliv, skrivs in i avtalen.
+ En arbetsgrupp ska anpassa reglerna om anställningsskydd till lagens nya regler, bland annat om olika anställningsformer vid tillfällig anställning, som träder i kraft den 1 juli 2007.
+ I en särskild bilaga till avtalen rekommenderas företagen att stimulera friskvård, exempelvis genom att subventionera träningskort.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Strejk gav fortsatt möjlighet att granska lön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig