info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Därför ökar lönen långsamt trots goda tider

Ända sedan finanskrisen har lönerna både i Sverige och i vår omvärld haft en svag utveckling. LO-ekonomen Sebastian de Toro har listat flera orsaker i en rapport.

Foto: Colourbox och LO

Många på landets byggarbetsplatser har märkt att det gått trögt med löneglidningen de senaste åren. Lönen stiger inte trots att det är högkonjunktur i byggbranschen.

Men ni på bygget är inte ensamma. Ni delar samma utveckling med många andra yrkesgrupper i Sverige och i övriga världen. Den svaga löneutvecklingen har pågått ända sedan den stora finanskrisen 2007.

Läs också Var är löneökningen?

Sebastian de Toro lyfter i rapporten ”Varför ökar lönerna så långsamt?” fram de viktigaste orsakerna till den långsamma löneuppgången. Han drar även vissa slutsatser. Bland annat tror han att låga löneökningar på sikt kan vara problematiska både för löntagare och ekonomin i stort.

Det finns flera faktorer som hållit tillbaka lönen. Bland annat finns det lediga resurser på arbetsmarknaden, produktionsutvecklingen är dämpad, det finns låga förväntningar på den framtida inflationen, en allt hårdare internationell lönekonkurrens och till det har arbetstagarnas förhandlingsstyrka försvagats.

Att lönerna nu utvecklats svagt under ett årtionde kan leda till större klasskillnader i samhället. Sebastian de Toro skriver i rapporten att ”löntagarnas andel av förädlingsvärdet minskar, att reallöneutvecklingen blir långsam eller stagnerar och att de ekonomiska skillnaderna i samhället vidgas. Det kan också leda till andra negativa följdeffekter som lägre tillväxt eller ökad misstro hos den arbetande befolkningen”.

För att få fart på löneuppgången förslår han att parterna på arbetsmarknaden arbetar gemensamt för att lönebildningen utgår från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Han vill även se att produktiviteten ökar genom bland annat ekonomisk styrning och satsningar på utbildning med förenklade möjligheter till omskolning och vidareutbildning. Ytterligare åtgärder som han anser skulle öka löneökningstakten är en aktiv arbetsmarknadspolitik och en ökad andel fasta heltidsanställningar. Han ser det även som nödvändigt att fackens förhandlingsstyrka måste förbättras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Därför ökar lönen långsamt trots goda tider

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig