info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oro efter skyddsombudsdom

Det är självklart att skyddsombudet skulle frias. Men djupt oroande att tingsrätten anser att skyddsombud kan göras straffrättsligt ansvariga. Det anser såväl LO som skyddsombudsexperten Maria Steinberg.

– Domstolen har helt missförstått intentionerna i arbetsmiljölagens regler om skyddsombudens uppgifter och roll. Det säger Maria Steinberg, doktor i skyddsombudsrätt, i en kommentar till torsdagens dom vid Umeå tingsrätt. Steinberg har forskat om skyddsombud under många år och är verksam vid Örebro universitet.
Hon menar att tingsrättens tolkning skapar en onödig oro hos skyddsombuden.

Åklagaren hade åtalat en platschef och skyddsombudet efter ett ras i samband med grävningar i en rörgrav. Det stora ansvaret lade han på platschefen för att inte ha vidtagit åtgärder för att hindra olyckan. Men han ansåg också att skyddsombudet, som själv skadades, skulle åtalas för att inte ha motverkat risken.  
Såväl i den fackliga rörelsen som bland skyddsombuden väckte åtalet en stor bestörtning. Bland dem var det självklart att skyddsombud inte kan åtalas eller göras straffrättsligt ansvariga. Att de har ett samverkansansvar och rättighet att gripa in för att hindra olyckor, men att det är arbetsgivaren som har det straffrättsliga ansvaret.

I sin dom friar Umeå tingsrätt både skyddsombudet och platschefen. Men tolkar också lagstiftningen så att även ett skyddsombud kan ha ett straffansvar.
– Då vi tagit del av lagtexten kan vi inte se att det föreligger några hinder för att göra ett skyddsombud straffrättsligt ansvarigt, säger rådman Lars Viktorsson, vid Umeå tingsrätt.

Men detta är en felaktig tolkning anser Maria Steinberg.
– Reglerna om skyddsombud handlar om samverkan med arbetsgivaren och inte om straffrättsligt ansvar, konstaterar hon och hänvisar till arbetsmiljölagens sjätte kapitel fjärde paragraf, samma regler som tingsrätten och åklagaren hänvisar till.
-Skyddsombudens uppgift är att företräda arbetstagarna i förhållande till arbetsgivarna. I den rollen ska de samverka med arbetsgivaren om en tillfredsställande arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren tar sitt ansvar och till exempel genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger hon.

Också LO tycker att det är bra och självklart att det åtalade skyddsombudet friades. Däremot oroas organisationen av att tingsrätten inte utesluter att ett skyddsombud kan hållas straffrättsligt ansvarigt.
– Det är en vantolkning av lagstiftningen. Detta var inte så lagstiftaren har tänkt när det gäller skyddsombudens roll. Skyddsombud ska ha ett samverkansansvar, men inget straffansvar. De har rätt att stoppa jobb, men ingen skyldighet att göra det , säger Christina Järnstedt, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på LO.
Hon säger att förbunden nu ska diskutera domen.
LO tycker att det var rätt att fria skyddsombudet, men att det var märkligt att arbetsgivaren gick fri, eftersom flera fel begåtts.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oro efter skyddsombudsdom

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig