info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lågt inflytande för löntagare i Europa

Knappt fyra av tio europeiska arbetstagare tycker att de får ha stort inflytande över sina arbetstider. Färre än hälften upplever att de har stort inflytande över sin arbetsmiljö. Det visar en rapport från TCO.

Rapporten bygger på svar från löntagare i 21 europeiska länder (se faktarutan nedan). Den visar att arbetstagarnas inflytande varierar stort inom Europa.

Generellt sett ligger de nordiska länderna bra till. Finland, Norge, Sverige, Schweiz, Danmark och Nederländerna är exempelvis de länder i undersökningen där över hälften av arbetstagarna tycker sig ha stort inflytande över sina arbetstider. Sämst är situationen i Polen där färre än var femte löntagare har samma uppfattning, och siffrorna är bara marginellt bättre i bland annat Spanien och Ungern.

Drygt sju av tio löntagare i Norge och Danmark tycker sig ha stort inflytande över sin arbetsmiljö. Därefter kommer Italien, och sedan Sverige där sex av tio arbetstagare ger samma svar. I Spanien ligger andelen med mycket stort inflytande däremot på under trettio procent, och siffrorna är inte mycket högre i vare sig Grekland, Tjeckien eller Frankrike.

Svenskarna ligger nästan precis på snittet då drygt hälften generellt sett är nöjda med hur saker på deras arbete har hanterats under det senaste året. Tillsammans med de finska arbetstagarna är det svenskarna som, under samma period, i högst utsträckning gjort något för att förbättra sina arbetsförhållanden.

TCO har också undersökt sambandet mellan graden av inflytande och förekomsten av en facklig organisation på arbetsplatsen, och drar slutsatsen att inflytandet är högre på arbetsplatser med facklig närvaro.

Rapportförfattarna beskriver stort inflytande över arbetet som en viktig konkurrensfördel när arbetslivet allt mer riktas in på kundanpassade produkter och tjänster med stort kunskapsinnehåll. De tror att länder där personalen har lågt inflytande och allas kunskap inte tas tillvara kommer att få problem på en allt mer globaliserad marknad.

Resonemanget bygger på att producenterna blir mer utbytbara när flexibiliteten och den individuella kunskapen är låg, och att enklare produktion därmed kan flyttas till länder som konkurrerar med låga löner.

I rapporten kritiserar TCO att EUs Lissabonstrategi, som syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, inte lägger mer vikt vid inflytande på jobbet. Rapportförfattarna slår fast att det behövs en ny europeisk arbetsorganisationspolitik som ”erkänner frågan om inflytandets och lärandets betydelse”.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lågt inflytande för löntagare i Europa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig