info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bli en vinnare - här är alla byggavdragen

Mycket i deklarationen sköter sig själv nuförtiden. Men det finns fortfarande avdrag att göra. Speciellt om du jobbar på bygget.

AVDRAG FÖR RESOR TILL JOBBET
Ruta 2.1 på deklarationsblanketten
■ Du kan dra av utgifterna för resor mellan bostad och arbetsplats. Avdraget för bilresor är 18:50 kronor per mil. För att få bilavdrag ska avståndet mellan bostad och arbetsplats vara minst fem kilometer och du ska tjäna minst två timmar per arbetsdag.
Du kan också få bilavdrag om du uppfyller något av följande krav:
■ Om du måste använda din egen bil i jobbet oavsett hur långt det är till arbetsplatsen. Avdraget får göras med vissa begränsningar, beroende på hur många dagar per år du verkligen använder den i tjänsten.
■ Om du använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året, och dessutom kört 300 mil i tjänsten, får du göra avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för dessa dagar.
■ Om du använt bilen i tjänsten minst 160 dagar, och kört minst 300 mil i tjänsten, får du göra avdrag för alla dagar som du kört mellan bostaden och arbetsplatsen.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

■ Om du har betalat trängselskatt och har rätt till bilavdrag så får du utöver schablonavdraget också avdrag för trängselskatt som du betalat vid dina arbetsresor. Du får avdrag för den trängselskatt som hör till beskattningsåret (2017) även om du har betalat skatten året efter.
■ Om allmänna kommunikationsmedel saknas och avståndet till jobbet är minst två kilometer.
■ Du får avdrag för resor för den del av dina utgifter som är högre än 11 000 kronor. Fyll i totalbeloppet för resorna. Skatteverket minskar sedan automatiskt avdraget med 11 000 kronor. Observera!
■ Du kan inte göra avdrag för arbetsresor om du har bostaden som tjänsteställe och arbetsgivaren har betalt ersättning för dina resor. Se under ruta 2.2 tjänsteresor.

AVDRAG VID DUBBEL BOSÄTTNING
Ruta 2.3

■ Du kan få avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbelt boende om du har börjat arbeta på annan ort och behållit en bostad på den gamla arbetsorten. Övernattning måste ske på arbetsorten. Avståndet mellan bostads- och arbetsort måste vara längre än 50 kilometer.
■ Du kan få avdrag för logikostnader i samband med dubbelt boende i upp till två år.
Observera!
■ Gifta eller sammanboende kan få avdrag för logikostnader under ytterligare tre år om det dubbla boendet beror på att maken, makan eller sambon har sitt arbete kvar på den gamla bostadsorten.
■ Du ska inte göra avdrag för dubbel bosättning om du får traktamente från arbetsgivaren.

AVDRAG FÖR HUSVAGNEN
Ruta 2.2

■ Traktamentet på 110 kronor betraktas som ersättning för logi och ska täcka de kostnader du har haft för husvagnen, som värdeminskning, underhåll eller hyra av plats.
■ Om dina utgifter för husvagnen överstiger traktamentet kan du få avdrag för det. Du måste kunna visa att du har haft dessa utgifter.
Observera!
■ Vid beräkning av värdeminskningsavdraget ska hänsyn tas till privat användning av husvagnen.
■ Beviskraven är höga när det gäller avdrag utöver traktamente för husvagn. Lämna en noggrann redogörelse om du vill ha ett högre avdrag än 110 kr.

AVDRAG FÖR PRIVAT BIL I JOBBET (TJÄNSTERESOR)
Ruta 2.2

■ Om arbetsgivaren har betalat ut milersättning upp till schablonbeloppen ser du det endast som ett kryss på kontrolluppgiften. Då ska du inte göra något ytterligare avdrag i deklarationen.
■ Har arbetsgivaren inte betalat någon ersättning för dina tjänsteresor får du göra avdrag för dem med 18:50 kronor per mil.
Observera!
■ Som tjänsteresa räknas också en resa som du gör mellan en tillfällig bostad och arbetsplatsen på den ort där du arbetar tillfälligt. Samma avdrag, 18:50 kronor per mil, gäller. Den som använt förmånsbil för tjänste- och arbetsresorna, och som betalat drivmedel själv och inte fått någon ersättning från arbetsgivaren, får göra avdrag med 6:50 kronor per mil för dieselbil och med 9:50 kronor per mil för bil med annat drivmedel (till exempel bensin och etanol).
■ Du får även göra avdrag för trängselskatt som du betalat vid tjänsteresor. Du får avdrag för den trängselskatt som hör till beskattningsåret (2017) även om du har betalat skatten året efter.

AVDRAG VID HEMRESOR
Ruta 2.3

■ Om du har arbetat och övernattat på annan ort än bostadsorten får du göra avdrag för resor hem en gång i veckan. Avståndet till hemmet måste vara mer än 50 kilometer. Arbetsgivaren kan betala skattefritt nattraktamente även under helgen förutsatt att du har utgifter för logi på arbetsplatsen även när du är hemma. Det gäller till exempel om du har en husvagn stående på arbetsplatsen eller hyr en lägenhet på arbetsorten.
Observera!
■ Du får göra avdrag för utgifter för tåg och flyg även om det inte är det billigaste färdsättet. För flygresor krävs dock att du valt det billigaste flygalternativet på den aktuella sträckan och tidpunkten. ■ Om det inte finns godtagbara allmänna kommunikationer och du gjort hemresorna med bil får du göra avdrag med 18:50 kronor per mil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag med 6:50 kronor per mil för dieselbil och 9:50 kronor per mil för bil med annat drivmedel. Du får dessutom dra av de faktiska avgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift.

ARBETSLÖSA
Ruta 2.4

■ Om du är arbetslös och har fått ersättning från a-kassan har du rätt till avdrag för utgifter för resor i samband med besök på Arbetsförmedlingen. Du har även rätt till avdrag för resor i samband med att du sökt lämpliga arbeten i Sverige. Avdraget gäller även för resor till näraliggande länder om du är bosatt i gränstrakterna till Norge, Danmark eller Finland, då Arbetsförmedlingen kan ställa krav på att den arbetslöse söker arbete, förutom i Sverige, även i dessa länder.
■ Du kan även få avdrag för vissa andra mindre utgifter som kan uppkomma i samband med att du söker arbete som till exempel kostnader för porto, betygskopior och trafikavgifter för internet.
Observera!
Den som är arbetslös ska dra av alla kostnader, även resekostnader, som övriga utgifter. Detta beror på att sådana resekostnader varken är tjänsteresor eller arbetsresor.
För övriga utgifter finns det en avdragsbegränsning på 5 000 kr. Fyll i hela beloppet i ruta 2.4. Skatteverket reducerar automatiskt beloppet med 5 000 kr.

AVDRAG FÖR VERKTYG OCH SKYDDSKLÄDER
Ruta 2.4

■ Du får dra av för skyddskläder och skyddsutrustning. Kravet är att kläderna och utrustningen har varit nödvändiga i ditt arbete och att arbetsgivaren inte stått för kostnaden.
■ Till skyddskläder räknas:
✔ Kläder med särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatet.
■ Till skyddsutrustning räknas:
✔ Hjälm.
✔ Hörselskydd.
✔ Skyddsglasögon.
✔ Skor med stålhätta.
■ Du får också dra av för verktyg om dessa har varit nödvändiga i jobbet. Gäller naturligtvis inte om arbetsgivaren stått för kostnaden.
Observera!
■ Du får göra avdrag för hela anskaffningskostnaden om den inte överstiger 22 150 kronor (ett halvt basbelopp), eller om verktyget har en beräknad användningstid på högst tre år. I annat fall får du göra årliga avdrag för värdeminskning. Skriv kortfattat hur du har tänkt och redovisa med siffror under övriga upplysningar. Spara kvitton och krångla inte till det.

AVDRAG FÖR MOBILTELEFON
Ruta 2.4

■ För mobiltelefonen gäller att samtal i tjänsten som du kan specificera får dras av, men inte kostnaden för att köpa telefonen, öppna abonnemanget samt abonnemangskostnaden. Kravet är förstås att arbetsgivaren inte står för kostnaden.

DEKLARATION AV TRAKTAMENTET
■ Du ska normalt inte ta upp traktamentsersättningen som intäkt och inte heller göra något avdrag i deklarationen. Arbetsgivaren har kryssmarkerat traktamentet upp till schablonbeloppet på din kontrolluppgift.

AVDRAG FÖR KOSTNADER SOM INTE TÄCKS AV TRAKTAMENTET
Ruta 2.2

■ Den som ligger borta på jobb och har boende eller matkostnader som överstiger traktamentet kan hävda att det inneburit fördyrade levnadskostnader. I så fall krävs att du kan visa att utgiftsökningen för samtliga tjänsteresor under beskattningsåret (2017) har varit större än det sammanlagda schablonbeloppet. Du kan alltså inte få avdrag enligt schablonreglerna för vissa tjänsteresor och för faktiska kostnader för andra om de gäller samma anställning.
■ Det krävs bra bevis – kvitton – för att avdrag utöver schablon ska godkännas.
■ ”Endagstraktamente” räknas som lön. Något avdrag för ökade levnadskostnader godkänns inte.
■ Alla ersättningar som överstiger schablonbeloppen är lön. Det innebär att de läggs på din inkomst. Du behöver normalt inte redovisa detta själv eftersom arbetsgivaren ska ha tagit med dessa belopp i den vanliga lönen.

AVDRAG FÖR RESOR OM DU INTE FÅTT TRAKTAMENTE
Ruta 2.2

■ Om du varit på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten, men inte fått traktamente, får du göra avdrag med samma schablonbelopp som för traktamente.
■ För högre kostnader än schablonerna gäller samma hårda beviskrav som beskrivs under ”Avdrag för kostnader som inte täcks av traktamentet”.

AVDRAG VID ARBETE I ANNAT NORDISKT LAND
■ Om en inkomst inte beskattas i Sverige kan man inte få något avdrag för kostnader som hör till den inkomsten. Inkomst av tjänst i Norden beskattas vanligtvis bara i arbetslandet oavsett hur länge man arbetar där.

Fakta

Viktiga datum

8-9 mars
Deklarationen skickas ut till din digitala brevlåda.

20 mars
Första dagen det är möjligt att godkänna deklarationen digitalt.

5-6 april
Rekordtidig utbetalning om du ska ha pengar tillbaka. Gäller om du skaffat en digital brevlåda och anmält ett konto till skatteverket senast den 1 mars och dessutom skickat in deklarationen via appen eller e-tjänsten senaste den 28 mars. Förutsättningen är att deklarationen skickas in utan att du lägger till eller ändrar något. Om du får pengar tillbaka betalas de ut redan 5-6 april.

2 maj
Sista dagen att lämna in deklarationen. Du har hela dagen på dig eftersom det är inlämning senast vid midnatt som gäller.

3 maj
Får du restskatt? Om det handlar om mindre än 30 000 kr måste du betala senast den 3 maj för att slippa straffränta.

5-6 juni
Dags för skatteåterbäring för alla som anmält konto och har deklarerat genom att sms:a, ringa, eller via Skatteverkets app eller e-tjänst.

7-8 augusti
Pengar tillbaka på skatten för dig som inte har anmält konto eller har deklarerat på papper.

6-7 september
Vid det här laget har de allra flesta löntagare fått sin slutskattsedel. De sista som ska få tillbaka pengar får det i början av september.

OBS! Inga utbetalningsavier
Från i år skickar Skatteverket inte ut några utbetalningsavier automatiskt. Det innebär att om du inte anmält något konto till Skatteverket kommer pengarna stå kvar på skattekontot till du begär att de ska betalas ut.

Cenneth Niklasson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bli en vinnare - här är alla byggavdragen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig